• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľby do OSO 2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby starostu obce Čremošné

Obec Čremošné uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby za starostu obce:

 1. Zuzana Chorváthová, Mgr., 39 rokov, referent pre cestovný ruch a regionálny rozvoj, nezávislý kandidát;
 2. Tomáš Svitek, Ing., 31 rokov, majster ŽSR, NOVA – kresťanskodemokratické hnutie;
 3. Michaela Šmálová, 39 rokov, opatrovateľka, SMER – sociálna demokracia.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Čremošné

Obec Čremošné uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

 1. Alžbeta Beňová, 46 rokov, dôchodca, SMER – sociálna demokracia;
 2. Eva Beňová, Mgr., 53 rokov, knihovníčka, SMER – sociálna demokracia;
 3. Tomáš Hrušík, 29 rokov, disponent dopravy, nezávislý kandidát;
 4. Alena Hrušíková, 52 rokov, SZČO, nezávislý kandidát;
 5. Ján Jariabka, 55 rokov, SZČO – stavbár, NOVA – kresťanskodemokratické hnutie;
 6. Dagmar Jariabková, 57 rokov, upratovačka, SMER – sociálna demokracia;
 7. Veronika Jariabková, 33 rokov, materská dovolenka, Slovenská národná strana;
 8. Viera Jariabková, 55 rokov, predavačka, Slovenská národná strana;
 9. Miroslav Krajčír, 45 rokov, skladník / vozíčkar, Slovenská národná strana;
 10. Dana Križanová, 48 rokov, upratovačka, SMER – sociálna demokracia;
 11. Adriana Libičová, 54 rokov, ekonómka, DOMA DOBRE;
 12. Alžbeta Pišková, Ing., 26 rokov, technológ výroby hygienických výrobkov, nezávislý kandidát
 13.  Tomáš Svitek, Ing., 31 rokov, majster ŽSR, NOVA – kresťanskodemokratické hnutie;
 14. Michaela Šmalová, 39 rokov, opatrovateľka, SMER – sociálna demokracia.

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Iveta Líšková, predseda miestnej volebnej komisie

Oznam pre kandidátov na post starostu a poslancov OZ – všetky tlačivá potrebné pre kandidatúru spolu s informáciami týkajúcimi sa volieb sú zverejnené na internetovom sídle Ministerstva vnútra SR v časti Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 na http://www.minv.sk/?volby-oso2018 

Za zapisovateľa obecnej volebnej komisie bola menovaná Romana Sámelová. Kontakt: samelova.r@gmail.com, 0907887156 alebo 0918 218 833, Čremošné 4, 039 01 Čremošné

Osobné preberanie kandidátnych listín na funkciu starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Čremošnom sa uskutoční v čase,  počas úradných hodín:

Utorok 16:30 - 18:30

Streda 17:30 - 18:30

Piatok 15:30 - 17:30

Posledný termín pre odovzdanie kandidátnych listín je utorok 11.09. 2018 od 16:30 do 24:00.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístokpre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

(207.11 kb)
(119.58 kb)
(948.15 kb)
(948.15 kb)
(491.09 kb)
(491.09 kb)
(700.78 kb)
(700.78 kb)
(243.54 kb)
(747 kb)
(195.35 kb)
(186.73 kb)
(140.66 kb)
(14.98 kb)

Zoznam aktualít

Obecné zastupiteľstvo Obecné zastupiteľstvo
Starostka obce Čremošné Mgr. Zuzana Chorváthová zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 4.12.2018 o 17:00 h.v kancelárii Obecného úradu
Výsledky volieb OSO 2018Výsledky volieb OSO 2018
Celkové výsledky volieb OSO 2018 nájdete na úradnej tabuli obce Čremošné
Slovenské národné povstanieSlovenské národné povstanie
Voľby do OSO 2018Voľby do OSO 2018
VÝZVA - Vyhadzovanie odpaduVÝZVA - Vyhadzovanie odpadu
pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na území obce
UPOZORNENIEUPOZORNENIE
Vývoz komunálneho odpaduVývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu v obci Čremošné sa bude vykonávať v nasledovných termínoch:

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: