• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.7.2018 o 17:00 h. v kancelárii OcÚ

 1. Otvorenie zasadnutia (určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice) - starostka obce
 2. Prerokovanie návrhu programu zasadnutia a schválenie programu
 3. Návrh na zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom č. 5/2018 zo dňa 30.05.2018
 4. Návrh na prijatie Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom č. ...../2018, ktorým sa schvaľuje/neschvaľuje PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKU FORMOU ZÁMENY ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Predkladá: starostka obce

 1. Záver – starostka obce

Zoznam aktualít

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.7.2018 o 17:00 h. v kancelárii OcÚZasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.7.2018 o 17:00 h. v kancelárii OcÚ
UPOZORNENIEUPOZORNENIE
Harmonogram OZ 2018 Harmonogram OZ 2018
Vývoz komunálneho odpaduVývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu v obci Čremošné sa bude vykonávať v nasledovných termínoch:

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: