• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zoznam aktualít

Zasadnutie Obecného zastupiteľstvaZasadnutie Obecného zastupiteľstva
Dňa 15.12.2017 o 15:30 h. zasadnutie OZ v kancelárii OcÚ PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Interpelácie 5. Schválenie predkladania rozpočtu obce Čremošné na rok 2018 bez programovej štruktúry 6. Schválenie rozpočtu obce Čremošné na rok 2018 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Čremošné na rok 2018 8. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 9. Rôzne A) Odmeny poslancom za zasadnutia OZ, kronikárke, voda – chlórovanie a odpisovanie stavu vodomerov 10. Diskusia 11. Záver
Vývoz komunálneho odpaduVývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu v obci Čremošné sa bude vykonávať v nasledovných termínoch:

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: